Algemene voorwaarden

DE KGG IS BLIJ MET UW BELANGSTELLIUNG VOOR EEN TRANSPARANTERE KEUKEN-EN BADKAMERMARKT EN ONZE WEBSITE . 

De KGG is bedoeld om u te informeren en te helpen bij de juiste keuze in de ondoorzichtige keukenmarkt. Advies is bedoelt ter ondersteuning, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

De KGG is geen verkooporganisatie. U kunt derhalve daarom niets via deze site aanschaffen, hiervoor verwijzen wij naar de site van de geselecteerde winkels.

Bij de KGG willen we u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke informatie. Wij garanderen u dan ook dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met alle persoonlijke informatie en gegevens die u ons verstrekt (inclusief uw e-mailadres).

De persoonlijke informatie die u ons geeft om informatie van ons te ontvangen, verzamelen en bewaren wij in een database. Deze info is bedoeld om u te helpen en wordt niet gebruikt voor andere doelen dan buiten onze groep. Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Er worden geen cookies opgeslagen.

Indien u vindt dat er verkeerde informatie wordt weergegeven, vragen wij u vriendelijk dit te melden, zodat wij dit gezamenlijk met u kunnen controleren en eventueel kunnen aanpassen.

 

Algemenevoorwaarden voor winkels

Indien handelaren aangeven dat de algemene voorwaarden van de KGG van toepassing zijn gelden de volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waaronder tevens dient te worden begrepen uitvoering van werkzaamheden en diensten van of door de door de KGG geselecteerde handelaren.                      

De onderneming wordt hierna “de ondernemer”genoemd   

Artikel 2 Prijzen/overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele veranderde omstandigheden, welke invloed zouden kunnen hebben op de voorwaarden van de te sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft de ondernemer de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen te verhogen in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden.
 2. Mondelinge overeenkomsten worden door de ondernemer slechts bindend na schriftelijke bevestiging door deze. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen inclusief omzetbelasting.

Artikel 3 Levering en annulering

 1. Alle opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering. Er is geenszins sprake van een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer het recht tot het vorderen van ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.
 2. Als blijkt dat de planning uitloopt, terwijl de leverdata niet meer te wijzigen zijn of dat het materiaal al binnen is zal er een aanbetaling moeten worden gedaan. Dit bedrag is dan 80% van het bedrag dat anders bij aflevering voldaan dient te worden. Onder het uitlopen wordt verstaan dat de leverweek wordt opgeschort met een aantal weken c.q. maanden.
 3. Gedurende overmacht is de ondernemer niet tot levering gehouden.
 4. Als overmacht wordt aangemerkt, iedere van de wil van de ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de uitvoering der overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd. Er is tevens sprake van overmacht indien dit voor de ondernemer was te voorzien.
 5. De opdrachtgever kan de overeenkomst met de ondernemer 2 dagen na het tot stand komen van deze overeenkomst annuleren. Annulering kan slechts schriftelijk geschieden. De opdrachtgever is dan aan de ondernemer een bedrag verschuldigd van 30% van het bruto bedrag van de overeengekomen aankoopsom.
 6. Bij annulering is de Algemene termijnenwet van toepassing.
 7. Zodra speciaal maatwerk door de ondernemer besteld wordt bij de fabrikant is annuleren niet meer mogelijk.

Artikel 4 Overgang Risico/Vervoer/Aansprakelijkheid

 1. Vanaf het moment, dat de producten een van de opslagplaats(en) van de ondernemer of andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar opdrachtgever zijn opgeslagen, verlaten zij deze voor risico van de opdrachtgever.
 2. In het geval producten -die ingevolge het bovenstaande voor risico van opdrachtgever zijn, worden vervoerd door de ondernemer – wordt hierbij iedere, eventuele aansprakelijkheid van de ondernemer als vervoerder dan wel uit hoofde van onrechtmatige daad gepleegd in verband met of tijdens het vervoer uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid ook in verband met grove schuld of ernstige nalatigheid, is in elk geval beperkt tot hooguit de factuurwaarde van de geleverde goederen/verrichte werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever zal de ondernemer vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan de ondernemer op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 5 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie, gelden de door fabriek vastgestelde garantiebepalingen.
 2. Voor zover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde producten worden aangegeven, verplicht opdrachtgever zich tot het opvolgen hiervan. In elk geval vervallen alle garantiebepalingen indien in strijd gehandeld wordt met de gebruiksvoorschriften c.q. aanwijzingen.
 3. de ondernemer is niet verplicht tot vergoeding van enige direct dan wel indirect   geleden schade, op welke dan ook ontstaan tengevolge van gebreken aan de geleverde producten.
 4. Voorts is de ondernemer niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften of aanwijzingen in art. 5 lid 2, door welke oorzaak of welke behandeling of nalatigheid ook.
 5. de ondernemer is evenmin aansprakelijk voor enige schade tengevolge van het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, of tengevolge van enige handeling of nalatigheid van de ondernemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.

Artikel 6 Wijze van voldoening/toerekenbare tekortkoming

 1. Betaling dient voor levering van de goederen te geschieden. Het bedrag moet op moment van levering in het bezit zijn van de ondernemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het uitblijven van betaling bij levering geeft de ondernemer het recht op een vergoeding van 2% per maand over het uitstaande bedrag.
 3. In het geval de ondernemer zich genoodzaakt ziet haar vordering op de opdrachtgever ter incasso in handen te geven van derden, is zij gerechtigd aanspraak te maken op 15% incassokosten, te berekenen over het uitstaande bedrag, onverminderd de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.

  Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling, ook indien zij handelt in opdracht en namens een derde.

Artikel 7 Reclame

 1. Eventuele gebreken dienen 8 dagen na ontvangst/plaatsing van de goederen aan de ondernemer schriftelijk ter kennis worden gesteld, zulks op straffe van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.
 2. Indien de bezwaren van de opdrachtgever door de ondernemer gegrond worden bevonden, heeft de ondernemer het recht om alsnog producten van dezelfde soort te herleveren/herplaatsen dan wel naar haar keuze een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Ook heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietigen dan wel schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien de bezwaren van de opdrachtgever gericht zijn op goederen met fabriekgarantie, dan zal de ondernemer in overleg met de fabrikant deze wel of niet gegrondverklaren.

Artikel 8 Faillissement/surseance van betaling

 1. Alle vorderingen van de ondernemer worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt opgevraagd, deze surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie verkeert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden, waarbij het verhaal van de vordering van de ondernemer in gevaar zou komen.

Artikel 9 Zekerheidstelling 

 1. Alvorens tot levering over te gaan, heeft de ondernemer het recht van opdrachtgever te verlangen, deze ten behoeve van de ondernemer zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen. Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is de ondernemer gerechtigd desgewenst de overeenkomst eenzijdig kosteloos te annuleren, terwijl opdrachtgever dan aan de ondernemer een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan 30% van het totaal voor de levering overeengekomen bedrag.
 2. Het recht van annulering met schadevergoeding als vermeld in het voorgaande lid heeft de ondernemer ook in alle gevallen waarbij de opdrachtgever jegens de ondernemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met de ondernemer.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. de ondernemer behoudt zich de eigendom van alle door de haar geleverde zaken nadrukkelijk voor totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de ondernemer zal hebben voldaan.
 2. De opdrachtgever is, behoudens nadrukkelijke schriftelijke instemming van de ondernemer, niet gerechtigd over te gaan tot vervreemding van de geleverde goederen aan derden, al dan niet tot verschaffing van zekerheid.

Artikel 11 Aanvullingen/afwijkingen van de algemene voorwaarden   

Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden en eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever kunnen tegenover de ondernemer slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk door de ondernemer zijn bevestigd. de ondernemer is bevoegd van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een nader specifiek geval kunnen worden verbonden.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Indien opdrachtgever namens een of meer anderen optreedt is hij onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen tegenover de ondernemer aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever.

 

Artikel 13 Geschillen/Forumkeuze

Op alle geschillen uit hoofde van deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Ook als een geschil slechts door één der partijen als zodanig wordt gezien, of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s Hertogenbosch.
Bij geschillen kan een afgevaardigde van de  KGG voor bemiddeling optreden.

 

Artikel 14 Toepasselijk Recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.