Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERVOORWAARDEN VOOR AANGESLOTEN WINKELS

Art 1 DEFINITIES

De onderstaande met hoofdletter geschreven begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:OPDRACHTNEMER: KGG AANGESLOTEN WINKEL;

AANBIEDING: een algemeen, d.w.z. niet aan een met name genoemde persoon of onderneming gedaan aanbod van opdrachtnemer om een of meer goederen en/of diensten tegen een bepaalde prijs te leveren.

OFFERTE: een aan een met name genoemde persoon of onderneming schriftelijk uitgebracht aanbod van opdrachtnemer tot het leveren van goederen en/of diensten tegen een bepaalde prijs,;

OPDRACHTGEVER:
– de persoon of onderneming aan wie opdrachtnemer een offerte uitbrengt;
-de persoon of onderneming die met opdrachtnemer een overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten (het verrichten van werkzaamheden) sluit.

ORDER, OVEREENKOMST, OPDRACHT: de schriftelijke, door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende bevestiging van de door opdrachtnemer te leveren goederen en/of diensten,  waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt tot levering en opdrachtgever zich verbindt tot betaling van een geldbedrag;LEVERWEEK: de week waarin  opdrachtnemer,  op basis van de hem op het moment van noemen van de leverweek bekende gegevens, verwacht te kunnen leveren ;SLOPEN: het slopen en afvoeren van de oude keuken  (alleen Indien overeengekomen)MONTAGE: het verwijderen en afvoeren van het verpakkingsmateriaal van de door opdrachtnemer geleverde keukenmeubelen en -apparatuur, het plaatsen van de in de order genoemde keukenmeubelen en -apparatuur en het aansluiten van die apparatuur op de aanwezige voorzieningen. AFLEVERDAG(EN) EN MONTAGEDAG(EN):  de door opdrachtnemer met opdrachtgever voor aflevering en montage afgesproken dag(en);

MEERWERK: de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten die niet in de order waren opgenomen;

MINDERWERK: de goederen of diensten die wel in de order staan vermeld maar die niet door opdrachtnemer zijn geleverd;DIENSTEN: alle door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden, waaronder ook (maar niet uitsluitend) montage;

PARTIJEN: opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, orders, opdrachten, en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer aanbiedt of zich verbindt om leveringen of diensten te verrichten voor opdrachtgever;
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer;
 3. Als een voorwaarde of bepaling in de opdracht afwijkt van een voorwaarde in deze algemene voorwaarden dan geldt hetgeen is opgenomen in de opdracht/order/overeenkomst voor wat betreft die afwijking.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten/orders/overeenkomsten.
 5. Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, door of vanwege Opdrachtnemer bij de uitvoering van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn betrokken.

Artikel 3. AANBIEDING

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor het aangegeven tijdvak en enkel zolang de voorraad strekt.
 2. Op een aanbieding kan in geen geval een beroep worden gedaan  als de omstandigheden zodanig zijn veranderd dat van opdrachtnemer in redelijkheid niet verlangd kan worden dat hij het aanbod gestand doet.

Artikel 4. OFFERTE

 1. Een offerte verliest zijn geldigheid na het verstrijken van de in die offerte opgenomen geldingsduur.
 2.  Een offerte wordt uitgebracht op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens (Waaronder, maar niet uitsluitend,: gegevens over afmetingen, aanwezige leidingen, afvoeren, aanwezige gas- en elektriciteitsvoorzieningen)
 3. Indien nadien blijkt dat de verstrekte gegevens niet correct zijn is opdrachtnemer gerechtigd om de offerte aan te passen en kan opdrachtgever niet eisen dat opdrachtnemer conform de oorspronkelijk offerte levert.

Artikel 5. ORDER, OVEREENKOMST, OPDRACHT

 1. Zodra opdrachtgever de offerte accepteert ontvangt opdrachtgever een orderbevestiging ter ondertekening.
 2. De door opdrachtgever ondertekende orderbevestiging vormt de overeenkomst tussen partijen. Opdrachtgever kan zich dus niet beroepen op een of meer in de offerte genoemde leveringen als die leveringen niet in de orderbevestiging zijn vermeld.
 3. Tenzij anders vermeld gaat de orderbevestiging uit van de juistheid van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte gegevens (waaronder, maar niet uitsluitend: gegevens over afmetingen, aanwezige leidingen en afvoeren, aanwezige gas-en elektriciteitsvoorziening). Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor hij de bestellingen bij zijn leveranciers plaatst alle verstrekte gegevens controleren.
 4. Indien bij nameting door opdrachtnemer blijkt dat die gegevens niet correct zijn en de order daarom aangepast moet worden zal opdrachtnemer in overleg treden met opdrachtgever. 

Artikel 6. ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever kan de order kosteloos annuleren gedurende de in de orderbevestiging vermelde termijn van 5 dagen, echter altijd voordat de Keukenhoek de keuken gemeten heeft.
 2. Na ommekomst van de hiervoor bedoelde termijn is kosteloze annulering niet meer mogelijk.
 3. Annulering moet altijd schriftelijk geschieden. 
 • In geval van annulering na de in lid 1 bedoelde termijn is opdrachtgever de volgende kosten verschuldigd:30 %  van de in de order vermelde totaalprijs incl. BTW

Artikel 7. ANNULERING DOOR OPDRACHTNEMER

 1. Opdrachtnemer mag de order annuleren als hij niet in staat is de in de order genoemde goederen en diensten te leveren of
  als hij deze niet kan leveren tegen de overeengekomen prijs.

 2. Van het niet kunnen leveren tegen de overeengekomen prijs is sprake als na het sluiten van de overeenkomst met opdrachtgever de  leverancier(s) van opdrachtnemer en/of degenen die (montage)werkzaamheden uitvoeren hun prijzen zodanig hebben verhoogd dat opdrachtnemer verlies zou lijden als hij de met opdrachtgever gesloten overeenkomst zou nakomen.
   
 3. In het onder 1 bedoelde geval heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer geen sprake is van overmacht.

 4. Van overmacht aan de kant van opdrachtnemer is sprake als het niet kunnen leveren (als bedoeld in lid 1) hem niet kan worden toegerekend omdat het niet aan zijn schuld is te wijten en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt dat hij niet kan leveren of niet kan leveren tegen de overeengekomen prijs.

Artikel 8.  AFLEVERDAGEN EN MONTAGEDAGEN

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om te leveren en/of te monteren in de week die in de order staat en/of het met opdrachtgever afgesproken tijdstip.
 2. Als levering en/of montage niet in die week of op dat tijdstip plaatsvindt is opdrachtnemer niet in gebreke of in verzuim. Het verstrijken van de termijn is dus voor opdrachtgever geen grond voor ontbinding of kosteloze annulering van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft evenmin recht op schadevergoeding, tenzij het aan opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer is te wijten dat niet op die dagen is geleverd en/of gemonteerd en opdrachtgever door het niet tijdig leveren aantoonbaar materiële schade heeft geleden.
 3. Van een fatale termijn is alleen sprake als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk  hebben vastgelegd.
 4. Termijnen waarbinnen de leveringen dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen is.

Artikel 9. MEERWERK EN MINDERWERK

 1. Opdrachtnemer brengt elk meerwerk in rekening. Als tevoren geen prijs voor het meerwerk is bepaald zal opdrachtnemer een redelijk en bij  de gerenommeerde keukenleveranciers  gebruikelijke prijs (indien van toepassing: uurtarief) in rekening brengen.
 2. Opdrachtnemer hoeft pas over te gaan tot levering van het meerwerk nadat opdrachtgever het meerwerk schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Minderwerk leidt alleen tot vermindering van de prijs als partijen dat hebben afgesproken en die afspraak schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 9. BETALING

 1. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen de in de order genoemde termijnen. Dit geldt zowel voor de aanbetaling als voor de eindbetaling. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer.
 2. Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.
 3. Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd om de levering op te schorten; in dat geval zal na ontvangst van de betaling een nieuw tijdstip voor levering worden afgesproken.
 4. Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen blijft opdrachtgever eigenaar van de geleverde goederen (keukenmeubelen en -apparatuur met toebehoren).
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om reeds geleverde goederen terug te halen als opdrachtnemer met de betaling in verzuim is.

Artikel 11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID BIJ GEBREKEN

 1. Voor geleverde keukenonderdelen en -apparatuur gelden de door de fabrikant vastgestelde garantiebepalingen.
 2. De garantiebepalingen vervallen als opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met de door opdrachtnemer of de fabrikant gegeven aanwijzingen en gebruiksvoorschriften.
 3. Als uit de order blijkt dat aan opdrachtnemer ook de montage is opgedragen dan heeft opdrachtgever  2  jaar garantie op de montage.
 4. Elke garantie vervalt bij onjuist gebruik, d.w.z. bij gebruik waarvoor de onderdelen of apparatuur niet bestemd is.
 5. Als opdrachtgever binnen de garantietermijn melding maakt van een gebrek aan het geleverde dan is opdrachtnemer gehouden tot kosteloos herstel van het gebrek.
 6. Een gebrek dient schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.
 7. Als datum van het melden van een gebrek geldt de dag waarop de melding door opdrachtnemer is ontvangen. Als de garantietermijn eindigt op een zondag of een algemeen erkende feestdag (als bedoeld in de Algemene termijnenwet) wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zondag of algemeen erkende feestdag is.
 8. Van een gebrek aan het geleverde is geen sprake als het gebrek is ontstaan door of verband houdt met
  -het niet opvolgen van gebruiksvoorschriften en aanwijzingen of een andere nalatigheid van opdrachtgever;
  – het gebruiken van het geleverde voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect is ontstaan door een gebrek aan de geleverde goederen.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van opdrachtnemer aan de opdracht te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Als om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte prijs.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 6. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde leveringen

Art. 13. Toepasselijke recht en forumkeuze

 1. Met in achtneming van deze algemene voorwaarden zijn op alle transacties van opdrachtnemer de bepalingen van het Nederlands recht van toepassing.